Łuszczyca

width=300Łuszczyca jest przewlekłą chorobą o podłożu immunologicznym, która dotyka około 7,5 miliona osób w Stanach Zjednoczonych. Osoby z łuszczycą mogą mieć objawy skórne, stawowe i układowe, które są źródłem znacznej zachorowalności i podwyższonego ryzyka zgonu, i mogą niekorzystnie wpływać na wskaźniki jakości życia zgłaszane przez pacjentów. Łuszczyca jest obecnie uznawana za czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, zespołu metabolicznego, choroby naczyń obwodowych, choroby zapalnej jelit, niektórych nowotworów złośliwych i przewlekłej choroby nerek. Dlatego coraz ważniejsze staje się, aby lekarze podstawowej opieki zdrowotnej posiadali podstawową wiedzę praktyczną i zrozumienie podstawowych zasad leczenia łuszczycy. 

Łuszczyca to przewlekłe zaburzenie o podłożu immunologicznym z objawami skórnymi, stawowymi i ogólnoustrojowymi, które są związane ze znaczną chorobowością. Ciężar choroby jest bezpośrednio związany z jej częstością występowania, która wynosi od 0,5% -11,4% u dorosłych i 0%. 1,4% u dzieci na świecie. W samych Stanach Zjednoczonych około 7,4 miliona osób ma łuszczycę, częstość występowania łuszczycy rośnie proporcjonalnie do wzrostu otyłości. Co ważne, coraz więcej dowodów potwierdza że łuszczyca zwiększa ryzyko choroby sercowo-naczyniowej, zespołu metabolicznego, przewlekłej choroby nerek, pewnych stanów zapalnych (np. zapalnej choroby jelit), złośliwości i depresji.
[podobne: luxmed domaniewska, piotr ceranowicz, przychodnia remedium ]

Heparyna o niskiej masie cząsteczkowej a kumaryna do zapobiegania nawrotowej zakrzepicy żylnej u pacjentów z nowotworem cd

Preparat Warfarin zastosowano we wszystkich uczestniczących ośrodkach, z wyjątkiem tych w Holandii i Hiszpanii. Wszystkie dawki dostosowano, aby uzyskać docelowy międzynarodowy współczynnik znormalizowany (INR) 2,5 (zakres terapeutyczny, 2,0 do 3,0). Dalteparynę przerywano po co najmniej pięciu dniach i gdy INR pozostawało powyżej 2,0 przez dwa kolejne dni. INR mierzono co najmniej raz na dwa tygodnie po tym czasie. Pacjenci przydzieleni do grupy dalteparyny otrzymali 200 jm dalteparyny na kilogram (maksymalna dawka dobowa, 18 000 jm) z fiolek wielodawkowych raz dziennie przez pierwszy miesiąc. Read more „Heparyna o niskiej masie cząsteczkowej a kumaryna do zapobiegania nawrotowej zakrzepicy żylnej u pacjentów z nowotworem cd”

Wskaźnik oporności na tętnice nerkowe i przeżycie przeszczepu nerkowego ad

Pomiędzy sierpniem 1997 r. A listopadem 1998 r. Wykonano badanie ultrasonograficzne w zakresie kolorowego Dopplera u jednego badacza u 776 kolejnych biorców przeszczepu nerki, których obserwowano w naszej przychodni. W sumie 175 pacjentów zostało wykluczonych z badania, ponieważ przeszli transplantację mniej niż trzy miesiące wcześniej lub z powodu czynników obecnych w dniu ultrasonografii, które wpłynęły na wartość wskaźnika oporności. Czynniki takie obejmowały ucisk nerek przez masy sąsiednie, ostrą martwicę kanalików, nieleczone zwężenie tętnic nerkowych, co skutkowało 50-procentowym zmniejszeniem średnicy światła, wodonercza stopnia 2 lub gorszym oraz ostrym odrzuceniem 6-9. Read more „Wskaźnik oporności na tętnice nerkowe i przeżycie przeszczepu nerkowego ad”

Molekularna heterogenność w ostrym odrzuceniu allograftu nerkowego Zidentyfikowana przez profilowanie mikromacierzy DNA

Przyczyny i przebieg kliniczny ostrego odrzucenia różnią się i nie można wiarygodnie przewidzieć wyników przeszczepu na podstawie dostępnych klinicznych, patologicznych i genetycznych markerów. Postawiliśmy hipotezę, że uprzednio nierozpoznana heterogeniczność molekularna może leżeć u podstaw pewnej zmienności w przebiegu klinicznym ostrego odrzucenia aloprzeszczepu nerkowego oraz w odpowiedzi na leczenie. Metody
Wykorzystaliśmy mikromacierze DNA w systematycznym badaniu wzorców ekspresji genów w próbkach biopsji z normalnych i dysfunkcyjnych alloprzeszczepów nerkowych. Do analizy tych profili wykorzystano połączenie metod badawczych i nadzorowanych bioinformatycznych.
Wyniki
Stwierdziliśmy stałe różnice pomiędzy wzorcami ekspresji genów związanymi z ostrym odrzuceniem, działaniem nefrotoksycznym leków, przewlekłą neuropatią aloprzeszczepową i normalnymi nerkami. Read more „Molekularna heterogenność w ostrym odrzuceniu allograftu nerkowego Zidentyfikowana przez profilowanie mikromacierzy DNA”

Molekularna heterogenność w ostrym odrzuceniu allograftu nerkowego Zidentyfikowana przez profilowanie mikromacierzy DNA ad 8

Gęstość komórek CD20 + była silnie skorelowana z utratą przeszczepu, gdy wszystkie próbki od pacjentów z ostrym odrzuceniem były rozpatrywane razem (P <0,001) (Tabela 2 i uzupełnienia uzupełniające). Aby zapewnić niezależny test istotności tego wyniku, zbadaliśmy kliniczne korelaty retrospektywnej serii 31 próbek biopsyjnych od pacjentów z ostrym odrzuceniem i potwierdzono, że gęste agregaty komórek CD20 + w czasie biopsji były silnie związane z opornością na glukokortykoid ( P <0,001) i słabe wyniki przeszczepu (Tabela 3). Żadna z badanych przez nas zmiennych nie korelowała z gęstością limfocytów CD20 + ani z przypisaniem podtypu ostrego odrzucenia zdefiniowanego zgodnie ze wzorem ekspresji genów. Zmienne te były wagą dawcy lub biorcy, wieku biorcy, liczby niedopasowań HLA, zastosowania przeszczepu od żywego lub dawcy nieżyjącego, niezależnie od tego, czy były to wielokrotne transplantacje, czy też nieobecność panelu -reaktywne przeciwciało przed przeszczepieniem, występowanie lub brak wystąpienia opóźnionej czynności przeszczepu, przerwa od przeszczepienia, rodzaj immunosupresji, obecność lub brak nadciśnienia tętniczego, obecność lub brak anemii, rodzaj terapii immunosupresyjnej lub obecność lub nieobecność odrzucania humoralnego określonego przez barwienie C4d dopełniacza.
Dyskusja
Przeanalizowaliśmy globalne profile transkryptów próbek z biopsji nerki, aby pomóc nam zrozumieć i sklasyfikować ostre odrzucenie aloprzeszczepu. Read more „Molekularna heterogenność w ostrym odrzuceniu allograftu nerkowego Zidentyfikowana przez profilowanie mikromacierzy DNA ad 8”

Medycyna katastrof

Medycyna katastrofy jest prawdopodobnie najbardziej interdyscyplinarną ze wszystkich dziedzin medycyny, a ponieważ katastrofy są stosunkowo rzadkie, niewielu lekarzy zna jej zasady, unikalne wymagania organizacyjne i niuanse kliniczne. Ponieważ wiele z tych pojęć jest nowością dla ogólnego czytelnictwa medycznego, początkowa część takiej książki powinna skierować czytelnika na podstawowe informacje: charakterystykę katastrofy, rolę publiczną w natychmiastowej reakcji, rolę ratownictwa medycznego. agencje usługowe, rola szpitali i włączenie wszystkich tych zasobów do skoordynowanej odpowiedzi władz lokalnych. Tak jednak nie jest w przypadku Disaster Medicine. Część pierwsza, pierwsza z sześciu części, rozpoczyna dyskusja na temat tego, co autorzy nazywają Podstawową fizyką katastrof – niezwykły opis, który ma niewiele wspólnego z fizycznymi siłami naturalnych i generowanych przez człowieka zagrożeń dla struktur i populacji. Read more „Medycyna katastrof”

Randomizowana próba terapii podtrzymującej zapalenia naczyń związana z autoprzeciwciałami cytoplazmatycznymi przeciwnowotworowymi

Pierwotne systemowe układy naczyniowe zwykle związane z autoprzeciwciałami przeciwko antygenom cytoplazmatycznym neutrofili obejmują ziarniniakowatość Wegenera i mikroskopowe zapalenie wieloangiowe. Zbadaliśmy, czy narażenie na cyklofosfamid u pacjentów z uogólnionym zapaleniem naczyń można zmniejszyć przez zastąpienie azatiopryny w remisji. Metody
Zbadaliśmy pacjentów z nową diagnozą uogólnionego zapalenia naczyń i stężeniem kreatyniny w surowicy wynoszącym 5,7 mg na decylitr (500 .mol na litr) lub mniej. Wszyscy pacjenci otrzymywali co najmniej trzy miesiące leczenia doustnym cyklofosfamidem i prednizolonem. Po remisji pacjenci zostali losowo przydzieleni do kontynuowanej terapii cyklofosfamidem (1,5 mg na kilogram masy ciała na dzień) lub substytucyjnego schematu leczenia azatiopryną (2 mg na kilogram dziennie). Read more „Randomizowana próba terapii podtrzymującej zapalenia naczyń związana z autoprzeciwciałami cytoplazmatycznymi przeciwnowotworowymi”

Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie ślepe, kontrolowane badanie epilepsji nekropulowanej u niemowląt z ostrym zapaleniem oskrzelików

Leczenie niemowląt z zapaleniem oskrzelików jest w dużej mierze pomocne. Rola leków rozszerzających oskrzela jest kontrowersyjna. Większość badań dotyczących stosowania leków rozszerzających oskrzela włączono do niewielkiej liczby pacjentów i zbadano jedynie wyniki krótkoterminowe, takie jak wyniki kliniczne. Metody
Przeprowadziliśmy randomizowane, podwójnie ślepe, kontrolowane badanie porównujące nebulizowaną pojedynczą izomer adrenaliny z placebo u 194 niemowląt, które przyjęto do czterech szpitali w Queensland w Australii, z rozpoznaniem klinicznym zapalenia oskrzelików. Trzy 4-ml dawki 1% nebulizowanej adrenaliny lub trzy dawki 4-ml normalnej soli fizjologicznej podano w czterogodzinnych odstępach czasu po przyjęciu do szpitala. Read more „Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie ślepe, kontrolowane badanie epilepsji nekropulowanej u niemowląt z ostrym zapaleniem oskrzelików”

Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie ślepe, kontrolowane badanie epilepsji nekropulowanej u niemowląt z ostrym zapaleniem oskrzelików ad 8

Nie stwierdzono stałej statystycznie istotnej zmiany częstości oddechów lub wyniku wysiłku oddechowego przed każdym kurowaniem po każdym leczeniu, chociaż u niemowląt z grupy epinefryny uzyskano niższy wynik wysiłku oddechowego po wszystkich trzech terapiach. Dlatego też poprawa oceny wysiłku oddechowego wystąpiła między leczeniem, a nie podczas okresu obserwacji dla każdego leczenia. Tak więc albo poprawa wystąpiła kilka godzin po podaniu adrenaliny, albo w ogóle nie była związana z leczeniem. Chociaż wynik wysiłku oddechowego był znacząco niższy w grupie epinefryny po trzech terapiach, różnica między grupami była mała i klinicznie banalna i nie wiązała się z krótszym czasem na gotowość do wypisu lub krótszy pobyt w szpitalu. Randomizacja nie była rozwarstwiona w zależności od ciężkości choroby. Read more „Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie ślepe, kontrolowane badanie epilepsji nekropulowanej u niemowląt z ostrym zapaleniem oskrzelików ad 8”

Chemioterapia wysokodawkowa z hematopoetycznym ratowaniem komórek macierzystych w przypadku wysokiego ryzyka raka piersi ad 6

Przeżycie bez przeżycia (panel A) i całkowite przeżycie (panel B) wśród 620 pacjentów z nowotworami HER2 / neu-ujemnymi i przeżyciem wolnym od nawrotów wśród 181 pacjentów z nowotworami dodatnimi HER2 / neu (panel C). W przypadku tych analiz wyniki 0, 1+ lub 2+ uznawano za HER2 / neu-ujemne, a wyniki 3+ za HER2 / neu-dodatnie. Wartości P obliczono za pomocą testu log-rank. Łącznie 620 pacjentów miało guzy, które były negatywne dla HER2 / neu (jak określono przez wynik 0, 1+ lub 2+), a 181 miało guzy, które wyrażały HER2 / neu (jak określono przez wynik 3+). Ponieważ pacjenci z nowotworami HER2 / neu nie uzyskali korzyści z terapii wysokimi dawkami, przeprowadziliśmy analizę podgrup pacjentów z nowotworami HER2 / neu-ujemnymi. Read more „Chemioterapia wysokodawkowa z hematopoetycznym ratowaniem komórek macierzystych w przypadku wysokiego ryzyka raka piersi ad 6”