Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie ślepe, kontrolowane badanie epilepsji nekropulowanej u niemowląt z ostrym zapaleniem oskrzelików ad 5

Analizę przeprowadzono za pomocą oprogramowania SPSS (wersja standardowa 10). Jednokierunkową analizę wariancji zastosowano do prostego porównania dwóch randomizowanych grup. Środki i 95-procentowe przedziały ufności zostały przekształcone z logu na skalę liniową w celu prezentacji. Różnice w leczeniu i ich przedziały ufności również zostały przekształcone z log do skali liniowej w celu obliczenia stosunku wyników z epinefryną do wyników z placebo. Aby dostosować to porównanie, wyniki współzmiennych zostały sprawdzone przy użyciu ogól...

Wskaźnik oporności na tętnice nerkowe i przeżycie przeszczepu nerkowego czesc 4

Analiza proporcjonalnych hazardów Coxa została wykorzystana do obliczenia wskaźników ryzyka jednowymiarowego i wielowymiarowego jako oszacowania względnego ryzyka. Liczbę lat obserwacji obliczono od daty ultrasonografii do daty pierwszego zdarzenia lub ostatniej udokumentowanej wizyty w naszej przychodni. W przypadku wielowymiarowej analizy wpływ wielu zmiennych na pogorszenie czynności nerek, potrzebę dializy i zgon oceniono we wszystkich 601 przypadkach ze stopniową analizą regresji Coxa z przodu (przy P = 0,10 jako progowym poziomie istotności dla us...

Doustne roztwory elektrolitów na bazie ryżu do leczenia dziecięcej biegunki ad 6

Piąty (w grupie A) miał utrzymującą się hiponatremię, z wysoką wydajnością kałową (16 ml na kilogram na godzinę) i stężeniem sodu w kale wynoszącym 60 do 83 mmol na litr. Po 24 godzinach dziecko otrzymało dożylne płyny. Po rozpoczęciu leczenia dożylnego doznał ataku, ale bez powikłań. Ten pacjent był jedynym, u którego leczenie nie powiodło się. Nie stwierdzono żadnych znaczących różnic w średnich stężeniach chlorków, potasu, wodorowęglanów, glukozy i mocznika w surowicy, ani w wartościach pH krwi i ciśnieniu cząstkowym dwut...

Melfalan w wysokich dawkach w porównaniu z Melphalanem i deksametazonem w odniesieniu do Amyloidozy AL czesc 4

Pomiary antropometryczne oraz cechy demograficzne i styl życia zostały również zarejestrowane przy użyciu standardowych procedur. Skala śródziemnomorskiej diety
Skala wskazująca stopień przestrzegania tradycyjnej diety śródziemnomorskiej została opracowana przez Trichopoulou i in. 6 i zmieniona tak, by uwzględniała spożycie ryb.35 Każdemu z dziewięciu wskazanych składników przypisano wartość 0 lub przy użyciu mediana jako granica. W przypadku korzystnych składników (warzyw, roślin strączkowych, owoców i orzechów, zbóż i ryb) os...

Najnowsze zdjęcia w galerii dobrydiabetolog:

331#lavistina , #sprawdzenie kolejki do sanatorium , #choroby kur objawy , #gumtree bydgoszcz , #dermapen przeciwwskazania , #laboratorium kołobrzeg , #olx raciąż , #hexacima , #gumtree poznań pokoje , #lipanthyl supra ,