Faza 2 Badanie bortezomibu w nawrotowym, opornym na leczenie szpiczaku

Bortezomib, dipeptyd kwasu boronowego, jest nowym inhibitorem proteasomu, który w badaniach przedklinicznych i w fazie wykazał aktywność przeciwpłytkową. Metody
W tym wieloośrodkowym, otwartym, niezandomizowanym badaniu fazy 2, zapisaliśmy 202 pacjentów z nawrotowym szpiczakiem, którzy byli oporni na terapię, którą otrzymali ostatnio. Pacjenci otrzymywali 1,3 mg bortezomibu na metr kwadratowy powierzchni ciała dwa razy w tygodniu przez 2 tygodnie, a następnie przez tydzień bez leczenia, do ośmiu cykli (24 tygodnie). U pacjentów z suboptymalną odpowiedzią do schematu leczenia dodawano doustny deksametazon (20 mg na dobę, w dniu i po podaniu bortezomibu). Odpowiedź została oceniona zgodnie z kryteriami Europejskiej Grupy ds. Przeszczepu Krwi i Szpiku i potwierdzona przez niezależny komitet ds. Przeglądu.
Wyniki
Spośród 193 pacjentów, u których można było ocenić, 92% było leczonych trzema lub większą liczbą głównych klas czynników szpiczaka, a w 91% szpiczak był oporny na ostatnio otrzymaną terapię. Szybkość odpowiedzi na bortezomib wynosiła 35 procent, a wśród tych, u których wystąpiła odpowiedź, było 7 pacjentów, u których białko szpiczaka stało się niewykrywalne, a 12 pacjentów, u których białko szpiczaka wykryto tylko za pomocą immunofiksacji. Mediana całkowitego przeżycia wyniosła 16 miesięcy, a mediana czasu odpowiedzi wynosiła 12 miesięcy. Do działań niepożądanych 3. stopnia należały trombocytopenia (u 28% pacjentów), zmęczenie (w 12%), neuropatia obwodowa (w 12%) i neutropenia (w 11%). Zdarzenia 4 stopnia wystąpiły u 14 procent pacjentów.
Wnioski
Bortezomib, członek nowej klasy leków przeciwnowotworowych, jest aktywny u pacjentów z nawrotowym szpiczakiem mnogim, który jest oporny na konwencjonalną chemioterapię.
Wprowadzenie
Szpiczak mnogi odpowiada za około 14 600 nowych przypadków zachorowań na raka i 10800 zgonów rocznie w Stanach Zjednoczonych.1 Chociaż konwencjonalna chemioterapia i terapia wysokimi dawkami2 z hematopoetycznym ratowaniem komórek macierzystych może przedłużać przeżycie, niewielu, jeśli w ogóle, pacjentów jest leczonych. Terapie ratunkowe w przypadku nawrotów choroby są równie rozczarowujące, 3,4 i chociaż talidomid okazał się obiecujący, pilnie potrzebne jest 5,6 nowych terapii.
Podajemy tutaj wpływ bortezomibu (Velcade [Millenium Pharmaceuticals], wcześniej znany jako PS-341), selektywny inhibitor proteasomu u pacjentów ze szpiczakiem mnogim. Proteasom jest kompleksem wielu enzymów, który jest obecny we wszystkich komórkach. Rozkłada białka regulujące progresję cyklu komórkowego7-12 i powoduje proteolizę endogennego inhibitora jądrowego czynnika .B (NF-.B), I.B. Degradacja I.B przez proteasomy aktywuje NF-.B, który z kolei reguluje w górę transkrypcję białek, które promują przeżycie komórek, stymulują wzrost i zmniejszają podatność na apoptozę. Aktywacja NF-.B indukuje również oporność na leki w komórkach szpiczaka i reguluje ekspresję cząsteczek adhezyjnych związanych z opornością komórek szpiczaka na leki. Ponadto moduluje wydzielanie przez komórki zrębowe szpiku kostnego, które pośredniczą w rozwoju, przeżyciu i migracji komórek szpiczaka.13-19
Bortezomib, dipeptyd z kwasu boronowego i silny, selektywny i odwracalny inhibitor proteasomu, według naszej wiedzy jest pierwszym czynnikiem z tej klasy małych cząsteczek, który wszedł do badań klinicznych.
[przypisy: ośrodek leczenia uzależnień toruń, choroby kur objawy, przychodnia remedium ]
[hasła pokrewne: vita medica sulejówek, wodniak jadra, lavistina ]