Doustne roztwory elektrolitów na bazie ryżu do leczenia dziecięcej biegunki cd

Po rehydratacji pozwolono na swobodną wodę ad libitum. Pacjentów wypisano po 48 godzinach lub 16 godzinach po ostatnim stolcu biegunkowym, w zależności od tego, co nastąpiło później.
Badania wlotowe, wyjściowe i bilansowe
Podawanie płynów zmierzono dla następujących okresów podczas badania: okres 1, 0 do 6 godzin; okres 2,> 6 do 12 godzin; okres 3,> 12 do 24 godzin; i okres 4,> 24 do 48 godzin; był również mierzony łącznie, przez cały 48-godzinny okres badania. Pobór płynu netto oznaczano przez odjęcie masy wszelkich wymiotów od ilości spożytego płynu. Masę wymiocin obliczano jako różnicę między wagą suchą i mokrą pieluch wykorzystywanych do zbierania wymiocin.
Wszystkie niemowlęta pozostały na łóżku metabolicznym podczas badania; mocz i kał zbierano oddzielnie dla następujących okresów: okres 1, 0 do 6 godzin; okres 2,> 6 do 12 godzin; okres 3,> 12 do 24 godzin; i okres 4,> 24 do 48 godzin. Mocz był mierzony, a kał ważony w dokładnej skali z tolerancją 100 mg (Triple-Beam Balance Dial-O-Gram model 1630, Ohaus Scale, Union, NJ).
Zużycie sodu i potasu każdego niemowlęcia obliczono na podstawie składu spożytych roztworów do rehydratacji i formuły sojowej. Jeżeli niemowlęta karmiono piersią, próbki mleka matki analizowano na obecność sodu i potasu za pomocą spektrofotometru (Astra-8, Beckman Instruments, Fullerton, CA), a wartości te wykorzystano w obliczeniach poboru. Określono również zawartość sodu w kale, zawartość potasu i osmolalność oraz zawartość sodu w moczu, zawartość potasu, ciężar właściwy i pH (Astra-8, OA TS Meter, American Optical, Buffalo, NY i Combur 8 Test, Boehringer-Mannheim, Waldhof, Niemcy).
Pozorną absorpcję płynu, sodu i potasu obliczono przez odjęcie wydatku kałowego od poboru netto przez ten sam okres. Pozorne zatrzymanie płynów, sodu i potasu obliczono przez odjęcie zarówno wydalanego z kałem, jak i moczu z przyjmowania netto.
Inne pomiary
Nagłe masy ciała rejestrowano przy przyjęciu, po zakończeniu rehydracji oraz po 6, 12, 24 i 48 godzinach na mechanicznej wadze dla dziecka z tolerancją 10 g (Doctor s Infant Scale, Detecto Scales, Brooklyn, NY).
Krew pobierano przy przyjęciu i po 6, 12, 24 i 48 godzinach dla pomiaru pH i ciśnienia cząstkowego dwutlenku węgla, poziomu sodu w surowicy, potasu, chlorku, wodorowęglanu, glukozy i azotu mocznikowego oraz osmolalności (Astra-8 oraz analizator pH / analizatora krwi 1301, Laboratorium Instrumentacji, Mediolan, Włochy). Początkowe próbki stolca badano na obecność Salmonelli, Shigella, Campylobacter jejuni, cryptosporidium, 17 18 19 oraz komórek jajowych i pasożytów. Antygen rotawirusa zidentyfikowano w kale za pomocą testu immunologicznego związanego z enzymem18. 20 20
Analiza statystyczna
Wyniki wyrażono jako średnie . SE, o ile nie wskazano inaczej. Różnice pomiędzy terapiami zostały przetestowane pod kątem istotności na podstawie analizy wariancji. Różnice w leczeniu w czasie były testowane za pomocą analizy wariancji z powtarzanymi pomiarami. Dane nieparametryczne zostały przetestowane za pomocą testu chi-kwadrat. Różnice uznawano za istotne, gdy wartość P była mniejsza niż 0,05
[przypisy: neuromed wrocław, tarcza zastoinowa, przychodnia czumy 1 ]