Choroba sercowo-naczyniowa ad 5

(Przystosowane z Kamisago i wsp.32) Kardiomiopatia przerostowa jest najczęstszym monogennym zaburzeniem serca i najczęstszą przyczyną nagłej śmierci z przyczyn sercowych u dzieci i młodzieży30. Na podstawie oceny echokardiografii z dużej populacji młodych osób częstość występowania kardiomiopatii przerostowej została oszacowana. u około na 500 osób.31 Kardiomiopatia przerostowa jest przenoszona w autosomalnym modelu dominującym. Mutacje w genach kodujących białka aparatu kurczliwego mięśnia sercowego powodują chorobę (Figura 3) .32 Badacze odkryli wiele przyczynowych mutacji w co najmniej 10 różnych białkach sarcomerycznych, w tym 33 w ciężkim łańcuchu .-miozyny, białku wiążącym miozynę w sercu, troponina sercowa T, troponina sercowa I, .-tropomiozyna, zasadnicze i regulatorowe łańcuchy lekkie i aktyna sercowa.
Patologiczne cechy kardiomiopatii przerostowej obejmują wyraźny przerost lewej komory, pogrubioną przegrodę komorową, powiększenie przedsionka i małą jamę lewej komory. Przerost i rozregulowanie miocytów i śródmiąższowe zwłóknienie występują w całym mięśniu sercowym. Fenotyp serca i przebieg kliniczny pacjentów z kardiomiopatią przerostową są wysoce zmienne w odniesieniu do wzorca i stopnia przerostu, wieku wystąpienia i wyniku klinicznego. Ta zmienność wynika częściowo z różnych funkcji wykonywanych przez zmutowane białka sarkomeryczne. Na przykład mutacja w genie kodującym ciężki łańcuch .-miozyny była pierwszą mutacją zidentyfikowaną jako przyczyna rodzinnej kardiomiopatii przerostowej, 34 i od tego czasu wykryto ponad 100 mutacji powodujących choroby.
Wiele mutacji wpływających na łańcuch ciężki .-miozyny obejmuje połączenie głowy i pręta głównego łańcucha ciężkiego (Figura 3); niektóre z nich prowadzą do zmian patologicznych we wczesnym okresie życia i powodują ciężki przerost. Przebieg kliniczny różni się nawet u osób z tymi mutacjami; substytucja argininy do glutaminy w pozycji 403 (Arg403Gln) i substytucja argininy do tryptofanu w pozycji 719 (Arg719Trp) predysponuje osoby do nagłej śmierci i niewydolności serca, podczas gdy podstawienie fenyloalaniny do cysteiny w pozycji 513 (Phe513Cys) substytucja leucyna-walina w pozycji 908 (Leu908Val) i podstawienie kwasem glicynowym do kwasu glutaminowego w pozycji 256 (Gly256Glu) powoduje mniej ciężką chorobę kliniczną. 3036 W przeciwieństwie do tego, mutacje wpływające na wytwarzanie białka wiążącego miozynę w sercu wytwarzają kardiomiopatia przerostowa o późnym początku i wiąże się z bardziej korzystną prognozą
Liczne czynniki inne niż mutacje sarcomere określają cechy patologiczne i przebieg kliniczny kardiomiopatii przerostowej. Identyczna mutacja sarcomere może powodować różne przerostowe zmiany i kliniczne wyniki wśród pokrewnych, nawet w obrębie tego samego rodowodu.38,39 Modyfikatory genów, środowisko, płeć i nabyte stany (takie jak niedokrwienna lub zastawkowa choroba serca) mogą wyjaśniać te różnice. Badania nad polimorfizmami w genach kodujących angiotensynę II, aldosteron i endotelinę, które mogą modyfikować fenotyp przerostowej kardiomiopatii, nie dały konsekwentnych wyników. 40-43 Co ciekawe, osoby z objawami klinicznymi, z dwoma mutacjami w tym samym genie lub różnych genach (heterozygotami złożonymi) również zostały opisane
Arytmie serca
Tabela 3
[więcej w: przychodnia remedium, badania biologiczne, lista darmowych leków dla 75 latków ]
[więcej w: luxmed domaniewska, piotr ceranowicz, przychodnia remedium ]